Jdi na obsah Jdi na menu
 


Stanovy občanského sdružení ABRUS

Preambule
Občanské sdružení vzniká z iniciativy osob které jsou rozhodnuty pomáhat hlavně postiženým dětem. Občanské sdružení je organizačně i jinak nezávislé na státních orgánech, církvích a jiných občanských sdruženích a iniciativách. Spolupracuje však s nimi při uskutečňování společných záměrů a prosazování společných zájmů.

Čl. I

Úvodní ustanovení

Název občanského sdružení: Abrus

(dále jen "sdružení")

Sídlo občanského sdružení: Nádražní 551, Žamberk, 564 01

Čl. II

Právní postavení sdružení

 1. Občanské sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného zájmu.

 2. Občanské sdružení je právnickou osobou.

Čl. III

Poslání a cíle sdružení


Posláním občanského sdružení je obhajoba práv lidí s postižením, snaha o pozitivní změnu přístupu veřejnosti a státu k nim a dosažení takových podmínek, aby mohli žít normální běžný život a postižení je co nejméně omezovalo


 1. Pro naplnění tohoto poslání si občanské sdružení vytyčilo tyto cíle:

a) na nevýdělečném principu poskytovat poradenství a služby, umožňující celkovou sociální a sociálnězdravotní rehabilitaci pro členy, ale i další osoby s postižením tak, aby bylo naplňováno poslání sdružení.

b) na nevýdělečném principu poskytovat osvětu a vzdělávání osob s postižením i osob, kteří s nimi pracují

b) informování veřejnosti o problematice zdravotního postižení a šíření osvěty

c) na nevýdělečném principu zprostředkovávat služby, které pomohou plnit poslání sdružení

d) poslání a aktivity sdružení nejsou omezeny na členy

Členství

 1. O členství v občanském sdružení může požádat každá fyzická osoba starší 18 let bez dalšího omezení věku, pohlaví, vzdělání, příslušnosti k národnímu, státnímu nebo politickému svazku nebo společenství, která souhlasí s těmito stanovami.

 2. O přijetí za člena občanského sdružení rozhoduje na základě písemné přihlášky správní rada.

 3. Členství vzniká dnem přijetí za člena a zaplacením ročního příspěvku.

 4. Kromě řádného členství může valná hromada na návrh některého svého člena rozhodnout o udělení čestného členství pro osobnosti na poli vědy, kultury, politiky, školství aj., kteří souhlasí a podporují cíle sdružení. Při jmenování přebírají tito jmenovací listinu čestného člena sdružení.

 5. Členství v občanském sdružení zaniká

a) písemným oznámením člena,

b) úmrtím člena,

c) zrušením členství na základě rozhodnutí správní rady, zpravidla pro neplnění povinností člena nebo porušením těchto stanov, a to zejména z důvodu poškození pověsti, dobrého jména a oprávněných zájmů občanského sdružení,

d)   zánikem občanského sdružení.


Čl. V

Práva a povinnosti členů

 1. Člen občanského sdružení je oprávněn zejména:

a)  podílet se na činnosti občanského sdružení,

b) volit do orgánů občanského sdružení a být volen do orgánů občanského sdružení, 

c) vyjadřovat se k činnosti občanského sdružení; podávat připomínky, stížnosti a návrhy, vyžádat stanovisko orgánů občanského sdružení.

 1. Člen občanského sdružení je povinen zejména:

a)  dodržovat stanovy občanského sdružení

b)  aktivně se podílet na plnění cílů občanského sdružení

c)  svědomitě vykonávat funkce v orgánech občanského sdružení

d) platit členské příspěvky ve výši stanovené valnou hromadou, a to vždy do 31. března daného roku.

 1. Čestný člen má práva řádných členů, plnění povinností je však dobrovolné


Čl. VI

Orgány občanského sdružení

Orgány občanského sdružení jsou:

a) valná hromada (VH)

b) správní rada (SR)

c) předseda správní rady

d) výkonředitel

e) revizor občanského sdružení


Valná hromada


      1. Valná hromada občanského sdružení, kterou tvoří všichni členové občanského sdružení, je nejvyšším orgánem občanského sdružení.

      2. SR svolá valnou hromadu vždy, když o to požádá nejméně třetina členů občanského sdružení.

      3. Valnou hromadu svolává správní rada písemně nebo jiným průkazným nezpochybnitelným způsobem nejméně 14 dní předem.

      4. VH je usnášeníschopná, je-li přítomna minimálně 1/3 všech řádných členů.

      5. Pokud 1/2 hodiny po plánovaném začátku jednání Valné hromady není přítomna 1/3 členů, je valná hromada usnášeníschopná nadpoloviční většinou z přítomných pokud není v dané věci těmito stanovami určeno kvórum vyšší.


Valná hromada zejména:

 1. Volí a odvolává správní radu

 2. Volí a odvolává revizora občanského sdružení

 3. rozhoduje o změnách stanov občanského sdružení, schvaluje Jednací řád VH (dále JŘ VH) a jeho změny

 4. rozhoduje o rozpuštění občanského sdružení nebo o jeho sloučení s jiným občanským sdružením,

 5. rozhoduje o výši členského příspěvku,

 6. schvaluje roční účetní závěrku občanského sdružení,

 7. schvaluje výroční zprávu občanského sdružení.


Správní rada

SR je výkonným orgánem sdružení, má nejméně tři členy a za svou činnost odpovídá valné hromadě sdružení. SR svolává předseda SR (případně v nepřítomnosti místopředseda SR) nejméně 3x ročně.


Správní rada zejména:

 1. řídí činnost občanského sdružení mezi zasedáními VH

 2. projednává a schvaluje koncepci sdružení, navrženou výkonným ředitelem

 3. svolává VH, navrhuje program jednání VH, připravuje podklady pro jednání VH

 4. rozhoduje o přijetí za člena občanského sdružení

 5. volí ze svého středu předsedu a místopředsedu SR, volbu upravuje Jednací řád SR (JŘ SR)

 6. jmenuje a odvolává výkonného ředitele

 7. schvaluje ty interní předpisy a směrnice sdružení, které nejsou v kompetenci jiných orgánů (VH nebo výkonného ředitele)

 8. rozhoduje o všem, co si k rozhodování případně vyhradí, pokud to těmito stanovami nebo Jednacím řádem SR není stanoveno jinak


Předseda SR

 • Je statutárním zástupcem občanského sdružení, zastupuje občanské sdružení navenek a samostatně jedná jeho jménem. Stejné kompetence jako předseda má i místopředseda, využívá je však po dohodě s předsedou nebo v případě, že předseda nemůže konat.

Výkonný ředitel

Jeho pracovní poměr vzniká jmenováním SR

 1. Řídí samostatně činnost sdružení mezi zasedáními SR, ze své činnosti je odpovědný správní radě

 2. Je statutárním zástupcem sdružení, zastupuje občanské sdružení navenek, jedná jménem občanského sdružení samostatně

 3. Je jedinou odpovědnou osobou v pracovněprávních vztazích ve vztahu k Zákoníku práce

 4. Navrhuje rozpočet občanského sdružení, předkládá správní radě koncepce

 5. Odpovídá za hospodaření s finančními prostředky i majetkem

 6. Připravuje spolu s předsedou SR program jednání SR, připravuje podklady pro SRRevizor občanského sdružení

 1. Revizor je kontrolním orgánem občanského sdružení odpovědným valné hromadě sdružení.

 2. Revizor vykonává dohled nad hospodařením občanského sdružení, upozorňuje SR na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění. Kontrolu provádí nejméně jedenkrát ročně.

 3. Funkční období revizora je na 2 roky, nestanoví-li valná hromada jinak. Členství ve správní radě sdružení a funkce revizora sdružení je vzájemně neslučitelná.

 4. Pro zasedání VH vypracovává revizor zprávu o výsledcích revizí a kontrolní činnosti.

 5. Revizor je oprávněn účastnit se jednání SR, pokud o to požádá, má však pouze hlas poradní.

 6. Požádá-li revizor o svolání mimořádné VH, je SR povinna VH v nejbližším možném termínu svolat.Čl. VII

Zásady hospodaření

  1. Občanské sdružení Abrus je nestátní nezisková organizace, která činnosti uvedené v článku III. neprovozuje za účelem zisku, jde o činnost hlavní, pro kterou sdružení vzniklo.

  2. Provozování jakékoli vedlejší činnosti (např. výroba a prodej bižuterie, pronájem a půjčovna věcí movitých nebo další) musí být předem projednáno a schváleno správní radou a činnost musí být vykonávána v souladu s příslušnými právními předpisy (např. živnostenský zákon), přičemž činnost hlavní a činnost vedlejší je účetně oddělena. Kladný rozdíl mezi náklady a výnosy z vedlejší hospodářské činnosti být užíván výhradně k naplňování poslání organizace (viz článek III), žádná část nesmí být rozdělena mezi členy ani orgány sdružení.

3. Zdroje jsou zejména:

 1. dary

 2. granty, příspěvky fyzických a právnických osob

 3. odkazy a pozůstalosti

 4. členské příspěvky

 5. příjmy z případné vedlejší hospodářské činnosti (bude-li správní radou schválena)Čl. VIII

Zánik občanského sdružení

Občanské sdružení zaniká dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným občanským sdružením z rozhodnutí valné hromady. Valná hromada rozhodne o způsobu majetkového vypořádání a určí likvidátora. V případě zániku občanského sdružení VH zároveň určí, komu připadne případný majetek občanského sdružení, přičemž tento majetek může být určen pouze nestátní neziskové právnické osobě s podobným posláním, jako má zanikající občanské sdružení, v žádném případě nesmí být žádná jeho část rozdělena mezi členy ani jiné fyzické osoby.